UL - utvecklande ledarskap

Utvecklande ledarskap – en mycket praktisk ledarutbildning
Utvecklande ledarskap skiljer sig bland annat från det konventionella ledarskapet i hur man motiverar sina medarbetare. Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som ett föredöme och lyfter frågor om moral och etik, ledaren inspirerar och motiverar för att skapa delaktighet samt visar personlig omtanke som både handlar om att ge stöd men även konfronterar i ett gott uppsåt. Forskning visar att det utvecklande ledarskapet har en mycket gynnsam effekt på det organisatoriska ledarskapet och medarbetarnas utveckling.
Innan utbildningen kommer du och dina medarbetare göra en skattning av dina ledarbeteenden. Du får med stöd av detta en tydlig riktning för ditt framtida ledarskap. Du väljer själv vilka 6-10 bedömare som gör din skattning och ni gör alla skattningen via internet.


UL-kursens mål är att
• Kunna analysera, reflektera över och medvetet utveckla dina dagliga ledarhandlingar.
• Detta sker med stöd av modellen Utvecklande ledarskap samt den självinsikt som kommer ur tolkningen av feedback-instrumentet ULL (Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning).
• Syftet är att bättre utveckla den egna arbetsgruppen för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen.


Målgrupp
Alla chefer och ledare på olika nivåer kan gå utbildningen. Kursen kräver inget ”främlingsskap” utan kan genomföras med deltagare på chefsnivå inom egen organisation och med skilda verksamheter i såväl fasta som tillfälliga strukturer.